Przenieś do treści

Regulamin korzystania z Platformy zakupowej z dnia 02.04.2021 r.

1. Definicje:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy zakupowej.

Platforma zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Operatora, w ramach którego dochodzi do organizowania aukcji elektronicznych, zapytań ofertowych, udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), składania ofert handlowych, elektronicznej komunikacji oraz świadczenia innych usług związanych z handlem. Funkcjonalność Platformy zakupowej może się różnić w zależności od warunków umowy współpracy podpisanej między Administratorem Systemu, a Klientem Administratora Systemu.

Administrator Systemu – PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57D, lokal B/J, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000505029, NIP 8971797896, REGON 022393643.

Operator Platformy - PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57D, lokal B/J, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000505029, NIP 8971797896, REGON 022393643.

Postępowanie - ogłoszenie publiczne lub bezpośrednie zaproszenie Wykonawcy do złożenia oferty handlowej.

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie wykonawców Zamawiającego, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.

Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy zakupowej.

2. Zasady korzystania z Platformy zakupowej:

1. Użytkownikiem może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.

2. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.

3. Przedmiotem postępowania, oferty handlowej oraz aukcji mogą być wyłącznie produkty i usługi nie będące w sprzeczności z prawem.

4. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy zakupowej są niedopuszczalne. Operator Platformy zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

3. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora:

1. Operator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy zakupowej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

2. Operator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników w przypadku wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie zakupowej i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony Użytkowników.

3. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w każdym czasie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po jego opublikowaniu. Korzystając z Platformy zakupowej użytkownik akceptuje w całości regulamin.

4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku aukcji lub złożonych ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

6. Operator Platformy w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Wykonawców towarów lub usług,

2. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

3. niezawarcie przez Użytkowników umowy,

4. utrudnienia lub niemożność uczestniczenia w aukcji lub złożenia oferty z przyczyn niezależnych od Operatora,

5. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników,

7. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Wykonawcę osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Platformy zakupowej.

8. Operator Platformy nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcami a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę w wyniku aukcji lub na podstawie wysłanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy zakupowej.

9. Operator Platformy nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Spory pomiędzy Wykonawcami a Operatorem Platformy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia.

4. Ochrona danych w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego:

1. Administratorem danych osobowych w zakresie rozpatrzenia ofert Użytkowników jest Zamawiający.

2. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl.

3. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia rozpatrzenia oferty.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

12. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) oraz przepisów krajowych.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie nieujawnione zgodnie z prawem do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Zamawiającego udostępnione Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, chyba że Użytkownik i Wykonawca postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie wykonawców Zamawiającego i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.

2. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi lub Zamawiającemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.